Crisis- en noodorganisaties

Crisis-noodorg_PionnenVoor aanpak van een crisis of calamiteit wordt de reguliere organisatie meestal niet als geschikt geacht. Daarom wordt een bedrijfsnood- of crisisorganisatie ingericht die minder bureaucratisch is en waarin bevoegdheden anders verdeeld zijn.
In de meeste bedrijven is een crisisteam het hoogste orgaan in de nood- of crisisorganisatie. Het crisisteam functioneert op strategisch niveau en bestaat meestal uit directieleden en leden van het managementteam. Het tactisch niveau wordt vaak ingevuld door het hoofd bedrijfshulpverlening of de commandant bedrijfsbrandweer, al dan niet aangevuld met andere leidinggevenden zoals een productiechef of een manager beveiliging.

Corporate niveau

Bedrijven met meerdere vestigingen richten bij kleinere calamiteiten vaak een crisisteam op lokaal niveau in. Bij grote crises wordt vaak opgeschaald naar corporate niveau. Bij multinationals worden vaak nog meer lagen betrokken. Er wordt bij crisissituaties opgeschaald naar landelijk niveau en pas daarboven naar corporate niveau of businessunitniveau, en dan naar het hoofdkantoor. Het spreekt voor zich dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over de coördinatie aangezien dit met elke laag complexer wordt. Onze adviseurs kunnen dit traject begeleiden. Onze plannen kunnen op bedrijfsniveau worden gemaakt, maar ook voor meerdere vestigingen tot en met corporate niveau via één methodiek worden afgestemd.

Samenwerking met andere partijen

Als in een bedrijf een calamiteit van enige omvang plaatsvindt, zullen er altijd externe partijen betrokken raken. Dat betekent dat er moet worden samengewerkt. Dit kan samenwerking met de overheid zijn, maar op bedrijventerreinen ook met andere bedrijven zoals sub-contractors of ‘buren’. De organisatiestructuur moet zo worden ingericht dat je kunt aansluiten op de noodorganisatie van andere partijen. Voor bedrijven is het belangrijk om de bedrijfsnoodorganisatie zo in te richten dat deze gebruikt kan worden voor uiteenlopende omstandigheden en typen crises en te zorgen voor een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Onze expertise

Bureau ZANDERS heeft ruimschoots ervaring in het opzetten en inrichten van bedrijfsnoodorganisaties (van BHV, tot BHV+ of Bedrijfsbrandweer) binnen verschillende sectoren en weet welke aspecten een rol spelen bij samenwerking met de overheid en andere betrokken partijen. Zo hebben wij BHV-organisaties (mee) opgezet, bedrijfsbrandweerorganisaties omgezet naar een BHV+ organisatie of een screening of audit van noodorganisaties gedaan.

Omdat onze adviseurs vaak ook ervaring hebben bij en met de overheid, maakt dat zij zich uitermate goed in kunnen leven in zowel uw organisatie als in de toezichthouders of handhaving. Dat praat en werkt wel zo makkelijk.

Ook bij het opstellen of anders vormgeven van uw bedrijfsnoodplan, kunnen wij u adviseren of ondersteunen. Kijk voor meer informatie hierover bij crisis- en noodplannen.